KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni                   

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri gereğince

 

NAS KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İM.İNŞ.OTOM.T.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İstanbul Ticaret Odası’nın 761593 sicil numarasında kayıtlı, Silivri Vergi Dairesi 629 046 9581 vergi numaralı ve “Mimar Sinan Mh. Küçük Sanayi Sitesi Otlukbeli Sokak No:10/A Silivri/İSTANBUL” adresinde bulunan NAS KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İM.İNŞ.OTOM.T.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ (bundan böyle “Nas Kimya” olarak anılacaktır), 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) göre veri sorumlusudur ve KVKK madde 10’da belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 02.04.2018 tarihi itibariyle işbu Aydınlatma Metni bilgilerinize sunulmuştur.

 

KVKK’da yapılan tanımlamalara göre:

 

 • kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

 

 • ilgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

 

 • kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Nas Kimya’ya iletmiş olduğunuz yahut Nas Kimya tarafından edinilen kişisel verilerinizin, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini/üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

Nas Kimya’nın işbu Aydınlatma Metninde farklı zamanlarda değişiklik/güncelleme yapması mümkündür. Aydınlatma Metninin güncel versiyonuna www.naskimya.com web adresi üzerinden her zaman ulaşılabilir.

 

1- Kişisel Verilerinizi İşlemenin Amaçları

 

Nas Kimya’ya iletmiş olduğunuz yahut Nas Kimya tarafından edinilen kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde Nas Kimya’nın, Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütebilmesi, Nas Kimya’nın iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve/veya sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması, kalite standartlarının arttırılması, istatistik tutulması ve bu istatistiklere göre tanıtım ve ticari stratejilerinin belirlenmesi amaçlarıyla veri güvenliği sağlanarak işlenebilmektedir.

 

Bu bağlamda, fatura düzenlenmesi, çalışanların çalışma izni, atama gibi özlük, yasal ve idari işlemlerinin yapılabilmesi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralarda yer alan işlemler ile internette gezinme süresinin veri güvenliğinin sağlanabilmesi için işlenmesi, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunulması, kimlik bildirimlerinin yapılması, iş kazası bildirimlerinin yapılması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların sağlık durumuna uygun tedbirlerin alınması, kamu sağlığının temini, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması, sözleşmelerin müzakere edilmesi, işyerine ziyarete gelen kişilerin ve işyerinin güvenliğinin sağlanması ve kalite standartlarının arttırılması, insan kaynakları politikalarının oluşturulması, performans ölçümlerinin yapılması, özel gün kutlaması, duyuruların yapılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi, sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması ve benzeri uygulamalar kişisel verilerin işlenmesi örnekleridir.

 

Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re ’sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

 

2- İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir

 

Nas Kimya’ya iletmiş olduğunuz yahut tarafından edinilen kişisel verileriniz açık rızanız ile ya da kanuni istisnalar ve zorunluluklar çerçevesinde yurt içinde KVKK madde 8’e uygun olarak Nas Kimya’nın Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütebilmesi, Nas Kimya’nın iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve/veya sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve idari faaliyetlere ilişkin stratejilerin tasarlanması veya idari tedbir/kararların alınması amacıyla şirket yöneticilerine ve çalışanlarına, faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bazen de hak kaybının önlenmesi için gereken hallerde ve meşru menfaatinin söz konusu olduğu hallerde kadrolu olan yahut sözleşme ile hizmet alınan 3. şahıs hukukçulara, turizm şirketlerine, ulaşım şirketlerine, otellere, bankacılara, denetim şirketlerine, müfettişlere, sağlık görevlilerine, teknik destek sağlayıcılarıyla ve ilgili kamu kurumlarının hukuki yetkisi dâhilindeki talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir.

 

Bu bağlamda yasal zorunluluklar çerçevesinde İlgili Bakanlıklar ve ilgili müdürlüklerine aktarılması, yine yasal zorunluluk çerçevesinde ilgili Emniyet Müdürlüklerine kimlik bildirimleri yapılırken çalışanların kimlik bildirimi formundaki kişisel verilerinin ilgili Emniyet Müdürlüklerine aktarılması, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunulması için talep eden kuruluşa aktarılması, iş kazası olması halinde yasal zorunluluk çerçevesinde ilgili kuruluşlara bildirimde bulunulması, işe alım süreçlerinde yasal zorunluluk çerçevesinde SGK bildirimlerinin yapılması için işe alınan personelin bazı kişisel verilerinin SGK ve ilgili kuruluşlara aktarılması, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri çerçevesinde eğitimi veren kuruluşa eğitim katılımcılarının kimlik bilgilerinin aktarılması, personelinin sağlık durumuna uygun yemek hazırlanması için hizmet alınan catering şirketine bilgi verilmesi, meslek gruplarına yönelik tercih seçeneklerinin belirlenmesi için meslek bilgisinin aktarılması, çalışanların ihtiyacı doğrultusunda hizmet alınan ilgili şirketlere bilgi aktarılması, işyerine ziyarete gelen kişilerin ve işyerinin güvenliğinin sağlanması ve kalite standartlarının arttırılması için alınan görüntü ve ses kayıtlarının Nas Kimya tarafından hizmet alınan ilgili şirketlere aktarılması, insan kaynakları politikalarının oluşturulması için çalışan verilerinin paylaşılması, Nas Kimya tarafından sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması,

Ve benzeri uygulamalar kişisel verilerin aktarılması örnekleridir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden Nas Kimya sorumlu değildir.

 

3- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Hukuksal Amaç ve Yöntemi

 

Kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu hallerde yahut Nas Kimya’nın yasal/sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetleri, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile ve muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, iş başvuru formları, bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden veya posta yoluyla iletilen dilekçeler, ödeme işlemleri, internet sitesi, iş sözleşmeleri, işe giriş evrakları ve elektronik posta adresleri, güvenlik kamera görüntüleri ve kalite standartlarını arttırmak amacıyla kayda alınan telefon görüşmeleri gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda edinilebilmektedir.

 

4- KVKK madde 11 uyarınca İlgili Kişinin Hakları Nelerdir ve Ne Şekilde Kullanılır

 

KVKK madde 11 uyarınca, dilediğiniz zaman Nas Kimya’ya başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hususları talep etme hakkına sahipsiniz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

 

 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,

 

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

 

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,

 

 • Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,

 

 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, 

 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

 

 • Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

KVKK Aydınlatma Metni

ShentaWp Ayar Skip to content